تخت دو طبقه BU-4

ست تخت دو نفره
تمام ام دی اف با کشوی زیر

بدون هزینه حمل و نصب تخت نوجوان 4000000 تومان.
بزرگسال 4300000 تومان