تخت دیواری ( کمجا ) افقی یک نفره

تخت کمجای افقی یک نفره WBH-12

تخت کمجای افقی یک نفره WBH-13